Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDRE INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)

Objecte: La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis preveu, a l'article 15, que els reglaments tècnics de prevenció i seguretat en matèria d'incendis poden ser desplegats mitjançant instruccions tècniques complementàries, que també tindran caràcter reglamentari.

L'apartat segon del mateix article 15 preveu que les instruccions tècniques complementàries esmentades són aprovades per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis i s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb tot l'exposat, s'aproven i es publiquen les instruccions tècniques complementàries dictades en matèria de prevenció i seguretat en incendis.

Data d'entrada en vigor: Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial:
DOGC núm. 6240, de 25 d'octubre de 2012.

 

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa. Així mateix podeu trobar com a fitxa relacionada la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis enestabliments, activitats, infraestructures i edificis).